Polityka Prywatności

Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Państwa dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Państwu w jaki sposób z nich korzystamy.

Od 25 maja 2018 roku rozpoczęły  stosowanie nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000).

W związku z tym chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i zasadach ich przetwarzania w ramach Spółki.

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), przygotowana przez Thai Union Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Strzebielinku 22, 84-250, Gniewino (dalej jako „Administrator” lub „my”, „nas”, „Spółka” jest skierowana do kontrahentów/klientów/partnerów biznesowych będących osobami fizycznymi, w tym osobami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz ich osób kontaktowych, w tym przedstawicieli handlowych naszych kontrahentów podanych nam w związku z realizacją łączącej nas umowy / współpracą / kontaktem biznesowym z  nami (niezależnie od formy prawnej) (łącznie „kontrahenci”) celem dostarczenia informacji o zasadach i regułach przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę jako administratora Państwa danych osobowych. W każdej chwili możecie Państwo w zakresie dozwolonym przez RODO skorzystać z przysługujących Państwu praw, w tym uzyskać dostęp do swoich danych; poprosić o: sprostowanie i uzupełnienie danych, usunięcie danych; ograniczenie przetwarzania danych; wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystąpić o przeniesienie danych i ze skargą do organu nadzorczego.

Jeżeli chcecie Państwo się dowiedzieć jakie są poszczególne reguły przetwarzania Waszych danych osobowych w Spółce, w tym Wasze  prawa, możecie kliknąć w spis treści (w wersji elektronicznej) Polityki Prywatności poniżej:

 

Spis treści

1. Kto odpowiada za Państwa dane osobowe? (Administrator).

2. Jak się skontaktować z Administratorem?

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

4. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych.

5. Jakie macie Państwo prawa wobec danych osobowych?

6. Podanie danych osobowych.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

10. Zmiany Polityki Prywatności

 

1.    Kto odpowiada za Państwa dane osobowe? (Administrator)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Thai Union Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Strzebielinku 22, 84-250, Gniewino, KRS 0000528505, NIP 5252598554, REGON 147490421.

 

1.    Jak się skontaktować z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora skontaktuj się z nami  pod adresem wskazanym w pkt 1 powyżej, jak i za pomocą poczty elektronicznej na adres kingoscar.gniewino@thaiunion.com lub telefonicznie pod numerem 58 670 65 00.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Marta Dziedzic.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem: marta.dziedzic@thaiunion.com, + 48 665 050 324.

 

2.    Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Zobowiązujemy się do przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób zgodny z prawem na podstawie jednej z poniższych przesłanek:

 1. w związku ze współpracą / w celu wykonania umowy, której stroną jest kontrahent lub do podjęcia działań na żądanie kontrahenta, którego danych to dotyczy, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy);
 2. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umowy – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (takiego jak wystawienie faktury VAT)
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na kontakcie biznesowym, ułatwieniu współpracy / realizacji umowy z kontrahentem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes);
 4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub praw Administratora lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes);
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – tj. na podstawie art. 9 ust. 1 lit f) RODO a w zakresie danych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa, na zasadach wskazanych w art. 10 RODO – o ile ma to zastosowanie;
 6. w celu marketingu bezpośredniego Administratora lub strony trzeciej – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes), o ile ma to zastosowanie.

Jeżeli dane osobowe są zbierane nie bezpośrednio od Państwa, Administrator przetwarza je w zakresie: imienia, nazwiska, firmy, adresu korespondencyjnego, e-mail oraz numeru telefonu, a przy wjeździe samochodem na teren fabryki również numeru rejestracyjnego samochodu, dodatkowo w przypadku przedstawiciela handlowego naszego kontrahenta może to być również informacja o danym zleceniu (obejmująca takie dane, jak: miejsce wizyty, długość trasy, numer rejestracyjny samochodu służbowego i stan licznika), w celach i na podstawach określonych w punktach powyżej.

Przez uzasadniony interes Administratora należy rozumieć: ustalenie oraz dochodzenie roszczeń lub praw Administratora lub obronę przed takimi roszczeniami, marketing bezpośredni  Administratora lub strony trzeciej, kontakt biznesowy / komunikacja z kontrahentem celem ułatwienia współpracy / wykonania umowy z Administratorem.

 

3.    Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:

 1. podmiotom z grupy Spółki;
 2. podmiotom, którym Spółka powierzyła czynności m.in. z zakresu
 • obrotu towarem, łańcucha dostaw, zakupów i sprzedaży;
 • nadzoru weterynaryjnego;
 • opieki medycznej i ubezpieczeń;
 • ochrony osób i mienia;
 • serwisowania maszyn i urządzeń;
 • obsługi informatycznej;
 • zapewnienia jakości (szczególnie podczas kontroli prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcję Handlową, Inspekcję Sanitarną, a także w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia audytów bezpieczeństwa żywności oraz audytów wymaganych przez kontrahentów Administratora);
 • audytu finansowego;
 • usług bankowych i finansowych;
 • usług prawnych i doradczych
 1. jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

 

4.    Jakie macie Państwo prawa wobec danych osobowych?

W zakresie dozwolonym przez RODO przysługują Państwu prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych:

 1. Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możecie Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
 2. Sprostowanie i uzupełnienie danych. Macie Państwo prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Waszych danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych. Macie Państwo prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
 • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • gdy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
 • gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w RODO.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Państwa danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Mają Państwo prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy:
 • kwestionujecie prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Państwa podstaw sprzeciwu.
 1. Prawo do sprzeciwu. Macie Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu marketingu bezpośredniego lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu innym niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w oparciu o Państwa zgodę, macie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – macie prawo otrzymać od Administratora wustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyli Państwo Spółce. Macie także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 4. Prawo do skargi. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-g), o ile mają w Państwa przypadku zastosowanie można wykonać poprzez skontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony w pkt 2 powyżej.

 

5.    Podanie danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy pozyskiwać bezpośrednio od Państwa jako kontrahenta lub dane osobowe osób kontaktowych kontrahenta, w tym przedstawicieli handlowych, pośrednio od kontrahenta. Podanie przez Państwa jako kontrahenta danych osobowych w celu realizacji umowy / współpracy ze Spółką jest warunkiem zawarcia umowy / współpracy z Administratorem. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam realizację celu przetwarzania, dla którego zostały zebrane. W pozostałym zakresie jeżeli podawane są dane, jest to dobrowolne.

 

6.    Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W przypadku przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią, w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator przekaże je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. (1.) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, (2.) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), (3) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.

Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

 

7.    Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Administrator dokłada wszelkich starań aby Państwa dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Spółka przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności przez okres obowiązywania umowy i okres przedawnienia roszczeń oraz wymogi podatkowe.

 

8.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane przez Państwa dane osobowe.

 

9.     Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności, w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych.

Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomione o jej zmianach z wyprzedzeniem 30 dni, poprzez standardowe środki komunikacji stosowane przez Administratora (np. tablice informacyjne, pocztę elektroniczną).