Bezpieczna, godna i sprawiedliwa praca to fundamenty każdej odnoszącej sukcesy firmy. Obejmuje to w  szczególności godziwe wynagrodzenie, bezpieczeństwo zatrudnienia, zdrowie i bezpieczeństwo, brak dyskryminacji, równe szanse i poszanowanie praw pracowników.

Pracownicy branży ryb i owoców morza mierzą się z długimi godzinami pracy, niebezpiecznym jej środowiskiem i ograniczonym dostępem do placówek medycznych. Wiele norm bezpieczeństwa na morzu nie obejmuje statów rybackich, przez co nawet 15 milionów pracowników na pokładach statków może być narażonych na niekorzystne warunki pracy albo co gorsza, pracę przymusową. Ponadto pracownicy mogą doświadczać dyskryminacji bez żadnych konsekwencji dla osób odpowiedzialnych.

Norweska ustawa o przejrzystości określa ramy dla działalności King Oscar. Ta obowiązująca od lipca 2022 r. ustawa nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek zapewnienia poszanowania praw człowieka i godnych warunków pracy w ramach ich działalności i łańcuchów dostaw. Co najważniejsze, ustawa wymaga, aby firmy przeprowadzały rzetelną analizę swoich łańcuchów dostaw i odpowiadały na wnioski o udzielenie informacji na temat sposobu, w jaki przestrzegają praw człowieka i godnych warunków pracy. King Oscar zobowiązuje się dołożyć należytej staranności i co roku składać publiczne raporty postępów.

W ramach strategii SeaChange 2030 postawiliśmy sobie za cel, aby 100% statków i gospodarstw, z których pozyskujemy produkty, spełniało aktualne najlepsze normy branżowe w zakresie opieki socjalnej i warunków pracy. Kodeks postępowania dla dostawców spółki Thai Union określa warunki, jakich oczekujemy od rybaków na pokładach statków, z których pozyskujemy surowce. Regularnie współpracujemy z naszymi dostawcami w celu przeprowadzania audytów statków rybackich pod kątem zgodności z Kodeksem.

Dowiedz się więcej

Stosujemy również rygorystyczny Kodeks postępowania w zakresie etyki biznesowej i pracy, którego przestrzegania wymagamy od wszystkich dostawców. Kodeks ten obejmuje takie kwestie jak prowadzenie działalności zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwości, prawa pracownicze – w tym równość i godność, zakaz pracy przymusowej, odpowiedni wiek wszystkich pracowników, godziwe wynagrodzenie dla wszystkich pracowników, rozsądne godziny pracy, ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. King Oscar stosuje również politykę zakazu stosowania działań odwetowych spółki Thai Union w celu ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości i oferuje wszystkim pracownikom na całym świecie własną platformę raportowania zgodności i zgłaszania nieprawidłowości „Speak Out”, za pośrednictwem której można zgłaszać wszelkie obawy związane z naruszeniami opisanymi w politykach spółki i kodeksie postępowania albo oszustwami, nadużyciami, albo niewłaściwym zachowaniem innego rodzaju w miejscu pracy. Platforma jest zawsze dostępna online i za pośrednictwem bezpłatnych numerów dostępnych z 15 krajów, z zachowaniem pełnej anonimowości.

Dowiedz się więcej

W fabrykach Thai Union wdrożyliśmy ambitny program najlepszej produkcji w swojej klasie (Best-in-Class Manufacturing) w celu ograniczenia zużycia energii i wody oraz ilości odpadów, a także dopilnowania, aby były to bezpieczne miejsca pracy. W 2022 r. spółka Thai Union obniżyła wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy (Lost Time Injury Frequency Rate, LTIFR) do 0,32 wypadków przy pracy na 200 000 przepracowanych godzin, co stanowi spadek o 18% w porównaniu z rokiem 2021.

Dowiedz się więcej

Odżywianie I zdrowie

Otyłość na świecie i ryzyko wystąpienia chorób niezakaźnych (noncommunicable diseases, NCD) wzrosły niemal trzykrotnie od 1975 roku, co podkreśla pilną potrzebę zwiększenia globalnego popytu na bardziej pożywne opcje żywieniowe. Aby poprawić ogólny stan zdrowia populacji, musimy oferować więcej żywności bogatej w składniki odżywcze i ograniczyć niezdrowe składniki, takie jak nadmiar cukrów, soli i tłuszczów. W związku z tym branża ryb i owoców morza ponosi odpowiedzialność za dopilnowanie, aby dystrybuowana przez nią żywność zachowała swoje naturalne i niezbędne składniki odżywcze i nie zawierała żadnych szkodliwych substancji. Makrele, sardynki i sardele są bogate w kwasy tłuszczowe EPA i DHA omega-3 . Kwasy tłuszczowe omega-3 są niezbędnymi tłuszczami, które musimy pozyskiwać z naszej diety, ponieważ, podobnie jak w przypadku innych potrzebnych rodzajów tłuszczów, organizm ludzki nie jest w stanie ich wytwarzać od podstaw . Jako część zróżnicowanej, zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia, DHA (kwas tłuszczowy omega-3) przyczynia się między innymi do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz, wraz z EPA (kwas tłuszczowy omega-3), do prawidłowego funkcjonowania serca .

  1. https://healthcare.utah.edu/healthfeed/2022/03/power-yourbody-foods-rich-omega-3-fatty-acids 8
  2. https://t.ly/9LkqD 9
  3. Commission Regulation (EU) No 432/2012